SLUIT ✕
CONTACT
Dankuwel voor uw bericht, we beantwoorden deze zo spoedig mogelijk ...

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Algemene voorwaarden Atelier De Heerlijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de cursussen en workshops gegeven door Marike Boerman in Atelier De Heerlijkheid (hierna ‘ADH’) en treden in werking vanaf januari 2022.

Artikel 1 Begrippenlijst
1.1 Cursus: een afgebakende serie van lessen in kunst waarin de deelnemer vrij is om te werken met het zelf gekozen materiaal en aan zelf gekozen onderwerpen. Een cursus kan op meerdere momenten in een seizoen starten, heeft een wisselende duur. De voorjaars- en najaarscursussen bevat ieder 18 lessen en stopt automatisch na de laatste les. Kortlopende cursussen behandelen één specifiek onderwerp of techniek en kunnen op meerdere momenten in het jaar starten en eindigen.
1.2 Workshop: een samenspel van verrijking en verdieping in de kunst/cultuur en het praktisch toepassen van opgedane kennis binnen een relatief korte tijd, respectievelijk één of tweedagdelen.
1.3 Het kinderkunstatelier: een cursus zoals hierboven, maar dan specifiek voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar.
1.4 Seizoen: een seizoen start wisselend en houdt rekening met de schoolvakanties. Globaal betekent dit januari t/m juni/juli en eind augustus t/m januari. De lessen en cursussen sluiten aan bij de vakanties van primair onderwijs Zuid-Nederland en worden gepubliceerd op de website.
1.5 Cursist/deelnemer/leerling (hierna: “deelnemer”): de natuurlijke persoon die ingeschreven en geplaatst is voor een cursus aangeboden door ADH.
1.6 Betalingsplichtige: degene die het les-/cursusgeld verschuldigd is. Indien de deelnemer bij het begin van het seizoen of bij het begin van de cursus de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, is het lesgeld verschuldigd door diens wettelijk vertegenwoordiger zoals een van de ouders, de voogd, verzorger, vereniging of instelling.
1.7 Plaatsingsbevestiging: bericht waarin bevestigd wordt dat de deelnemer is toegelaten tot een cursus aangeboden bij ADH.
1.8 Les-/cursusgeld: het bedrag dat de deelnemer aan ADH verschuldigd is voor het volgen van een cursus aangeboden bij ADH. Het verschuldigde les-/cursusgeld wordt halfjaarlijks voorafgaande aan de start van het seizoen vastgesteld, of vastgesteld voorafgaand aan een kortlopende cursus of workshop.

Artikel 2 Aanmelden voor een cursus bij Atelier De Heerlijheid
2.1 Aanmelden geschiedt enkel via een mail naar bij@atelierdeheerlijkheid.nl. Aanmelding kan gedurende het hele jaar plaatsvinden.
2.2 Een aanmelding kan door ADH zonder opgave van reden worden geweigerd.
2.3 Na aanmelding via bovenstaand mailadres ontvangt de deelnemer een ontvangstbevestiging. LETOP: dit is niet automatisch een plaatsingsbevestiging.
2.4 De plaatsingsbevestiging volgt per mail van ADH na invulling door deelnemer en ondertekeninginschrijfformulier.
2.5 Alle vermelde prijzen en inhoud op de website, in brochures en andere media zijn onder voorbehoud van (prijs)wijzigingen en typefouten.  

Artikel 3 Plaatsing
3.1 Na aanmelding wordt door ADH bepaald of het mogelijk is de aangemelde deelnemer direct teplaatsen.3.2 Indien plaatsing direct mogelijk is, ontvangt de aangemelde deelnemer hiervan bericht.
3.3 Als er op het moment van inschrijving geen beschikbare plaats is, ontvangt de aangemelde deelnemer bericht dat deze in overleg op een wachtlijst geplaatst kan worden.
3.4 Zodra er op een later moment plaatsing mogelijk is, ontvangt de aangemelde deelnemer hierover bericht.
3.5 Indien de situatie ontstaat dat er onvoldoende inschrijvingen zijn voor een activiteit, heeft ADHde mogelijkheid de cursus/workshop te verzetten of te annuleren.

Artikel 4 Aangaan en duur overeenkomst cursussen en workshops
4.1 Zodra de deelnemer zich aanmeldt en door ADH wordt ingeschreven middels de gegevens die deelnemer aanleverd via het inschrijvingsformulier, ontstaat er een rechtsgeldige overeenkomsttussen ADH en de deelnemer, dan wel de betalingsplichtige.
4.2 Betaling van het les-/cursusgeld door de deelnemer, dan wel betalingsplichtige, verloopt via een verzoek tot betalen maximaal 14 dagen voor aanvang cursus/workshop. Dit verzoek ontvangt u via een mail ruim drie weken voor aanvang cursus/workshop.
4.3 Bij tussentijdse inschrijvingen wordt de overeenkomst aangegaan voor de resterende looptijd van de cursus in het lopende seizoen.

Artikel 5 Verschuldigd les-/cursusgeld
5.1 Het verschuldigde les-/cursusgeld is vastgesteld op basis van de gekozen cursus/workshop, decursusduur (en materiaalkosten in geval van het kinderkunstatelier) en eventuele materiaalkosten bij een workshop.
5.2 Bij tussentijdse plaatsing wordt het cursusgeld bepaald naar rato van het mogelijke aantal nog te volgen lessen.
5.3 Materiaalkosten zijn niet bij het cursusgeld inbegrepen, met uitzondering van het kinderkunstatelier. Bij workshops zijn afhankelijk van het soort workshop materiaalkosten wel of niet inbegrepen. Dit wordt altijd duidelijk gecommuniceerd.

Artikel 6 Betaling lesgeld/cursusgeld
6.1 Betaling van het verschuldigde workshop-/cursusgeld verloopt via een verzoek tot betaling vanaf drie weken voordat de workshop/cursus start. Bedragen worden in één keer betaald, tenzij anders overeengekomen wordt.
6.2 Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig betalen van het les-/cursusgeld komen voorrekening van de betalingsplichtige. Hieronder vallen ook gemiste inkomsten door ADH van lessen/workshops waarvoor wel aangemeld is, maar de deelnemer niet komt opdagen.
6.3 Bij opgave voor deelname aan een workshop geldt dat maximaal 14 dagen voor aanvang cursus/workshop de betaling en het inschrijfformulier binnen moet zijn. Annulering van deelname is bij uitzondering mogelijk tot 7 dagen voor datum workshop. Annulering binnen 7 dagen voor workshop is mogelijk. In zo’n geval heeft de deelnemer de mogelijkheid om schriftelijk restitutie van maximaal 50% van het betaalde bedrag aan te vragen.
6.4 In geval van niet tijdig betalen bij opgave deelname aan een workshop en annulering van deelname binnen 7 dagen voor de workshop blijft de bealingsverplichting van 50% van het verschuldigde bedrag bestaan.
6.5 Indien de betaling van het cursusgeld niet tijdig is voldaan, is ADH vanaf dat moment gerechtigd om het verzorgen van de cursus aan de deelnemer met onmiddellijke ingang op te schorten c.q. te beëindigen. De deelnemer, dan wel betalingsplichtige, blijft de reeds gegeven lessen aan cursusgeld verschuldigd ook als betalingsplichtige niet aanwezig was tijdens deze lessen.

Artikel 7 Beëindiging van de overeenkomst
7.1 Beëindiging van de overeenkomst vindt automatisch plaats per einde van het seizoen.
7.2 Tussentijdse opzeggen is in principe niet mogelijk bij een cursus van minder dan 18 lessen.
7.3 Tussentijdse opzegging is bij uitzondering mogelijk bij verhuizing naar een andere woonplaats. De cursist, die hiervoor in aanmerking wenst te komen, dient hiervoor een schriftelijk verzoek in te dienen. De datum van ontvangst van het verzoek om uitschrijving geldt als uitschrijfdatum.
7.4 Tussentijdse opzegging is mogelijk bij langdurige ziekte. De deelnemer die hiervoor in aanmerking wenst te komen, dient hiervoor een schriftelijk verzoek in te dienen. De datum van ontvangst van het verzoek om uitschrijving geldt als uitschrijfdatum.
7.5 Beëindiging van de overeenkomst door ADH kan met onmiddellijke ingang plaatsvinden indiener zwaarwichtige redenen aanwezig zijn zoals wangedrag van de deelnemer. In dergelijke gevallen ontstaat er geen recht op restitutie van betaald les-/cursusgeld.

Artikel 8 Regeling bij uitval van lessen
8.1 Bij uitval van lessen geldt het volgende:
8.1.1 ADH is altijd gerechtigd voor uitgevallen lessen een alternatief aan te bieden dat voldoet aan de volgende voorwaarden:
• het alternatief omvat een les (of lessen) van minimaal dezelfde tijdsomvang;
• het alternatief kan (aansluiting bij) lessen op een ander moment omvatten;
• het alternatief kan de periode waarin de cursus wordt gegeven verlengen;
• het alternatief kan een verreikende activiteit zijn die qua inzet door docent en opgedane kennis na deelname een meerwaarde heeft voor de lessen in kunst die men normaal geniet in Atelier De Heerlijkheid.
8.1.2 ADH is altijd gerechtigd voor uitgevallen lessen een alternatief aan te bieden dat voldoet aan de volgende voorwaarden:
bij uitval van meer dan 4 lessen in een opeenvolgende chronologische reeks ontstaat voor de deelnemer de mogelijkheid om de lessen – tijdelijk – stop te zetten. Restitutie van les-/cursusgeld zal enkel plaatsvinden indien ADH geen alternatief volgens deze voorwaarden heeft kunnen aanbieden vanaf de 5e uitgevallen les.
8.2 Bij tijdig bekend zijn van lesuitval (minimaal 2 werkdagen voor aanvang van de les) zal ADH de deelnemer, dan wel betalingsplichtige, hiervan per mail op de hoogte stellen. ADH is nimmer aansprakelijk voor het niet lezen of ontvangen van deze berichten, dan wel vergoeding van mogelijke gevolgschade.
8.3 Indien de les van een docent plotseling uitvalt, wordt de deelnemer, dan wel betalingsplichtige, hierover via Whatsapp geïnformeerd. Indien de deelnemer hiervan gebruik wenst te maken, dient de deelnemer zijn of haar mobiele nummer bij ADH kenbaar te maken. Indien ADH niet beschikt over dit mobiele nummer kan ADH de deelnemer niet van de lesuitval op de hoogtestellen. ADH is nimmer gehouden om lesuitval via andere communicatiemiddelen dan de aangeboden Whatsapp berichten onder de aandacht te brengen. ADH is nimmer aansprakelijk voor het niet ontvangen van Whatsapp-berichten over lesuitval, dan wel vergoeding van mogelijke gevolgschade. Indien deelnemer niet beschikt over Whatsapp wordt een andere communicatievorm overeengekomen.
8.4 ADH is niet aansprakelijk voor het niet ontvangen van berichtgeving omtrent de cursus en/of les, dit in de ruimste zin van het woord, indien de deelnemer, dan wel betalingsplichtige, een wijziging van gegevens niet tijdig heeft doorgegeven aan ADH.  

Artikel 9 Verhindering van deelnemer bij het volgen van lessen
9.1 Van een (mogelijke) verhindering tot het volgen van de overeengekomen lessen dient zo spoedig mogelijk bericht te worden doorgegeven. Dit kan per e-mail of Whatsapp.
9.2 Indien ADH van de deelnemer geen of niet tijdig (uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de desbetreffende les) bericht heeft ontvangen van verhindering tot het volgen van de les, geldt de desbetreffende les als zijnde een gevolgde les. Uitgezonderd als men door onvoorziene omstandigheden korter dan 24 uur van tevoren niet deel blijkt te kunnen nemen.
9.3 Niet gevolgde lessen kunnen worden ingehaald als men tijdig heeft afgemeld.
9.4 Elke deelnemer kan maximaal drie lessen inhalen op een van de overige cursusmomenten en alleen binnen het lopende seizoen.
9.5 Bij opgave van deelname aan één van de cursussen gaat ADH er vanuit dat de deelnemer deintentie heeft alle lessen aanwezig te zijn op het afgesproken cursusmoment.

Artikel 10 Gebruik van beeld- en geluidsmateriaal
10.1 ADH maakt tijdens het seizoen mogelijk beeld- en geluidsmateriaal van haar activiteiten voor publicitaire doeleinden. Het kan zijn dat de deelnemer of diens werk hierop te zien is. Bij publicatie van beeld- en geluidsmateriaal houdt ADH rekening met de keuze (wel of geentoestemming) die de deelnemer, dan wel betalingsplichtige, heeft aangegeven op het inschrijfformulier.
10.2 ADH is niet aansprakelijk voor plaatsing van beeld- en geluidsmateriaal door derden, anders dan ADH. Deelnemer of betalingsplichtige vrijwaart ADH dan ook voor enige aansprakelijkheid dienaangaande jegens derden, waaronder tevens, maar niet uitsluitend, worden begrepen de bezoekers van les/cursus of bijbehorend evenement.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1 Deelname aan cursussen geschiedt geheel voor eigen rekening en risico. De deelnemer is zelfverantwoordelijk voor zijn/haar eigendommen.
11.2 ADH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of diefstal, verlies, vermissing of schade aan bezittingen van deelnemers en/of bezoekers ontstaan tijdens en/of ten gevolge van het volgen van een cursus en/of les of het achterlaten van materiaal in het atelier na de les.

Artikel 12 Wijziging van gegevens
12.1Wijziging van gegevens door bijvoorbeeld verhuizing van de betalingsplichtige en/of deelnemer, dienen tijdig per mail doorgegeven te worden via bij@atelierdeheerlijkheid.nl.

Artikel 13 Privacy persoonsgegevens
13.1 De deelnemer/betalingsplichtige geeft ADH toestemming om de volgende persoonsgegevens in het geautomatiseerde deelnemersbestand op te nemen: NAW-gegevens, telefoonnummer, emailadres.
13.2 Op de persoonsgegevens van de deelnemer/betalingsplichtige is de Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing.
13.3 ADH gebruikt de gegevens van de deelnemer/betalingsplichtige in de administratie voor:
• verwerking van de inschrijving van de deelnemer;
• uitvoering van de met de deelnemer gesloten overeenkomst;
• informatievoorziening richting deelnemer/betalingsplichtige m.b.t. tot het aangekochte cursustraject;
• voor marketingdoeleinden, die uiteindelijk tot doel hebben de service van ADH te verbeteren.
13.4 Binnen ADH hebben Marike Boerman en Rick Bomans toegang tot de persoonsgegevens van deelnemer/betalingsplichtige.
13.5 ADH zal persoonsgegevens niet aan externe partijen verkopen of verhuren, behalve wanneermoet worden voldaan aan een wettelijke verplichting.
13.6 Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan.

Artikel 14 Richtlijnen gezinssamenstelling/verzorgingssituaties (vooral van toepassing op het kinderkunstatelier)
ADH hanteert onderstaande richtlijnen in geval van bijzondere omstandigheden rondom gezinssamenstellingen en verzorgingssituaties zoals in een situatie met gescheiden ouders waarvan de deelnemer minderjarig is:
• de communicatie verloopt tussen ADH en vastgestelde betalingsplichtige(n);
• beide gezaghebbende ouders hebben het recht om hun gegevens op te laten nemen in de administratie om informatie rondom lessen en cursussen te ontvangen.

Artikel 15 Slotbepaling
15.1 Wijziging van deze algemene voorwaarden zijn voorbehouden.
15.2 Ingeval van ingrijpende wijziging van de voorwaarden wordt een aankondiging hierover tenminste één maand voor de datum van inwerkingtreding van de wijziging via de mail bekendgemaakt.
15.3 Tot de voorwaarden worden gewijzigd, blijven deze voorwaarden geldig, tenzij wettelijke
maatregelen één of meerdere artikelen ongeldig maken.
15.4 Voor de gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet of in onvoldoende mate voorzien, beslist Marike Boerman of Rick Bomans.
15.5 Op deze algemene voorwaarden, alsmede eventueel daaruit voortvloeiden geschillen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Interesse in een schilderij van Marike of nieuwsgierig naar onze nieuwsbrief?
neem Contact op